Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej jak również akceptujesz Regulamin. Nie akceptuje Dowiedz się więcej o COOKIESAkceptuje

Ogólne Warunki Najmu Pojazdu

Ogólne Warunki Umowy Najmu Pojazdu określają postanowienia Umowy Najmu Pojazdu, zawieranych pomiędzy Tantumparts Michał Kropiwnicki z siedzibą w Olecku przy ul. Aleja Zwycięstwa 17/2, zwany dalej Wynajmującym, a Najemną określonym w Umowie Najmu Pojazdu.

§1 Przedmiot najmu:

Przedmiotem najmu jest pojazd szczegółowo określony w Protokole Zdawczo Odbiorczym.

§2 Warunki wydania pojazdu:

1.Podpisanie Umowy Najmu Pojazdu.
2.Zaakceptowanie Ogólnych Warunków Umowy Najmu Pojazdu - załącznik nr 1 do Umowy Najmu Pojazdu.
3.Podpisanie Protokołu Zdawczo - Odbiorczego Pojazdu - załącznik nr 2 do Umowy Najmu Pojazdu.
4.Dokonanie zapłaty należności na rzecz Wynajmującego z góry za cały okres najmu, oraz wpłacenie kaucji wg stawki obowiązującej w dniu wypożyczenia określonej w Umowie Najmu Pojazdu.
5.Okazanie dowodu osobistego oraz dokumentów uprawniających do prowadzenia pojazdu i zaakceptowanie ich przez Wynajmującego lub osobę przez niego wskazaną.

§3 Opłaty oraz terminy:

1.Pojazd zostaje wynajęty na okres zawarty w Umowie Najmu Pojazdu.
2.Najemca zobowiązuje się uiścić wszystkie należne opłaty wynikające z Umowy Najmu Pojazdu z góry za cały okres najmu.
3.Przedłużenie najmu powyżej dwóch godzin skutkuje obciążeniem opłatą za kolejną dobę.
4.Przedłużenie najmu ponad okres określony w Umowie Najmu Pojazdu wymaga pisemnej zgodny Wynajmującego.
5.Przedłużenie najmu od dwóch do czterech godzin bez zgody Wynajmującego skutkuje naliczeniem opłaty dodatkowej w wysokości dwukrotnej stawki dobowej wynajmowanego pojazdu.
6.Przedłużenie najmu powyżej czterech godzin bez zgody Wynajmującego skutkuje zgłoszeniem kradzieży, oraz podaniem danych osobowych Najemcy do wiadomości policji.

§4 Obowiązki Wynajmującego:

1.Wynajmujący oświadcza, że pojazdy ujęte w Umowie Najmu Pojazdu są sprawne technicznie, posiadają przeprowadzone badania techniczne, posiadają ubezpieczenie OC/AC oraz odpowiednie wyposażenie.
2.Wynajmujący przekazuje Najemcy pojazd czysty, posiadający komplet ważnych dokumentów.
3.Wynajmujący zobowiązuje się do usunięcia ewentualnych awarii technicznych pojazdu na własny koszt, o ile te nie wynikają z winy Najemcy lub nie zostaną usunięte w ramach zawartego ubezpieczenia.
4.Wynajmujący zobowiązuje się zapewnić samochód zastępczy w razie ewentualnej awarii technicznej pojazdu na czas trwania naprawy w ramach ubezpieczenia Assistance wynajmowanego pojazdu.
5.W przypadku ,gdy podstawienie auta zastępczego jest niemożliwe Wynajmujący zobowiązuje się zwrócić Najemcy kwotę za okres najmu, w którym użytkowanie wynajętego pojazdu było niemożliwe.

§5 Obowiązki Najemcy i kary umowne:

1.Użytkowanie pojazdu zgodnie z przeznaczeniem.
2.Nie udostępnianie pojazdu do prowadzenia osobom nie wskazanym w Umowie Najmu Pojazdu.
3.Przestrzeganie aktualnych przepisów prawa o ruchu drogowym oraz pokrycia wszelkich kosztów związanych z niewypełnieniem powyższego obowiązku, a w szczególności mandatów karnych, opłat parkingowych oraz opłat związanych z udostępnianiem informacji organom porządkowym. W przypadku przekroczenia prędkości zarejestrowanej fotoradarem lub innym urządzeniem do pomiaru prędkości:

a.Wynajmujący przekaże dane osobowe Najemcy odpowiednim organom na ich wezwanie, na co Najemca wyraża zgodę.
b.Wynajmujący obciąży Najemcę dodatkową opłatą w wysokości 100zł na co Najemca wyraża zgodę.

4.Posiadania przy sobie dokumentów wymaganych przez kontrolę ruchu drogowego. Kategorycznie zabrania się pozostawiania w pojeździe dokumentów pojazdu oraz kluczyków podczas nieużywania pojazdu.
5.Zabezpieczenie pojazdu przed kradzieżą.
6.Pokrycia kosztów paliwa oraz tankowanie pojazdu niezwłocznie po zapaleniu się kontrolki rezerwy lub wcześniej.
7.Wykonywania własnym kosztem starannej obsługi codziennej samochodu obejmującej:

a)sprawdzenie i uzupełnienie oleju silnikowego
b)sprawdzenie poziomu płynu hamulcowego (nie należy go uzupełniać, lecz bezzwłocznie zwrócić się do stacji obsługi samochodów.)
c)sprawdzenie i uzupełnienie płynu chłodniczego
d)sprawdzenie działania świateł sygnalizacyjnych, mijania i drogowych, oraz wymiana żarówek.
e)sprawdzenie i uzupełnienie poziomu ciśnienia w oponach.

8.W przypadku zgubienia dowodu rejestracyjnego lub kluczyków od najmowanego pojazdu, Najemca zapłaci Wynajmującemu 500zł w przypadku kluczyków i 500zł w przypadku dowodu rejestracyjnego.
9.Zwrócenia pojazdu Wynajmującemu w takim stanie w jakim go otrzymał. tzn. z taką samą ilością paliwa i czysty. Kara umowna za oddanie brudnego pojazdu wynosi 50zł, a w przypadku konieczności prania tapicerki kara umowna wynosi 250zł.
10.W przypadku nie przestrzegania przez Najemcę przepisów o ruchu drogowym lub warunków umowy, Wynajmującemu przysługuje prawo do natychmiastowego wypowiedzenia Umowy Najmu Pojazdu i odebrania pojazdu. W takim przypadku Najemcy nie przysługuje prawo do zwrotu kosztów za niewykorzystany okres najmu pojazdu.
11.We wszystkich pojazdach obowiązuje kategoryczny zakaz palenia. Kara umowna za palenie papierosów wewnątrz pojazdów wynosi 250zł jak za pranie tapicerki. Dotyczy to również papierosów elektronicznych.
12.Wysokośc kary umownej w przypadku:

a)braku oryginalnego kołpaka - 100zł
b)demontażu części wyposażenia samochodu lub dokonanie innych przeróbek bez zgody Wynajmującego - 2000zł
c)braku części wyposażenia samochodu nie wymienionych w cenniku - opłata w/g cennika producenta +30% opłata manipulacyjna
d)przewożenie zwierząt wewnątrz samochodu - 300zł
e)holowanie innych pojazdów wynajętym samochodem 500zł
f)udostępnienie samochodu osobie nieuprawnionej do kierowania pojazdem 2000zł
g)niedozwolone przemieszanie samochodu poza granice RP - 1000zł za każdą dobę pobytu samochodu za granicą.
h)uszkodzenie silnika poprzez np. tankowanie nieodpowiedniego paliwa, lub paliwa niewiadomego pochodzenia - opłata wg cennika producenta (części oryginalne) + 30% marży.

§6 Ubezpieczenie pojazdu:

1.Samochód posiada pakiet aktualnych ubezpieczeń AC/OC, a także ubezpieczenie Assistance.
2.W razie wystąpienia zdarzenia ubezpieczeniowego Najemca zobowiązany jest do wezwania policji, która jest jedynym organem mogącym określić sprawcę zdarzenia oraz do niezwłocznego powiadomienia Wynajmującego o zaistniałej sytuacji.
3.Wynajmujący zgłosi sprawę do firmy ubezpieczeniowej i dołoży wszelkich starań, by postanowienia wynikające z niniejszej umowy zostały wypełnione.
4.W sytuacji, gdy zdarzenie ubezpieczeniowe nastąpi z winy osób trzecich wszelkie koszty związane z transportem, naprawą oraz wynajmem samochodu zastępczego na czas naprawy zostaną pokryte z OC sprawcy.
5.Najemca ponosi odpowiedzialność za szkody w pojeździe oraz szkody wyrządzone osobom trzecim, które nie są objęte odpowiedzialnością firmy ubezpieczeniowej, a także za szkody nie znajdujące pokrycia w wysokości otrzymanego odszkodowania. W sytuacji ,gdy zdarzenie ubezpieczeniowe nastąpi z winy Najemcy, ten zobowiązany jest do wniesienia udziału własnego w szkodzie na rzecz Wynajmującego w wysokości 1000zł .
6.W przypadku szkód powstałych na samochodzie, których koszt naprawy nie przekracza kwoty udziały własnego (§6, pkt 5), Najemca zobowiązany jest do pokrycia udziału własnego w wysokości równowartości kosztów naprawy maksymalnie do kwoty wskazanej w (§6, pkt 5).
7.Uszkodzenie opon, a także wnętrza pojazdu(uszkodzenia wyposażenia auta lub szkody wywołane niedopałkami papierosów itp..) nie są objęte żadnym ubezpieczeniem i są usuwane na koszt Najemcy.
8.W przypadku uszkodzenia pojazdu przez Najemcę spowodowanego jazdą pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających (halucynogennych) jak również jakiegokolwiek innego zdarzenia powodującego odmowę pokrycia naprawy lub usunięcia szkody przez ubezpieczyciela w ramach polisy ubezpieczeniowej, Najemca zobowiązuje się zapłacić za naprawę w terminie 14dni od dnia wezwania przez Wynajmującego.

§7 Zwrot pojazdu:

1.Zwrot pojazdu odbywa się w siedzibie Wynajmującego lub w innym miejscu wskazanym w Umowie Najmu Pojazdu.
2.Klient ,który pozostawi auto w innym miejscu niż wskazane w umowie, zostaje obciążony kosztami odbioru pojazdu oraz karą w wysokości 250zł netto.
3.Zwrot przebiega w obecności Wynajmującego lub osoby przez niego wskazanej.
4.Przekazanie pojazdu następuje po wypełnieniu Protokołu Zdawczo Odbiorczego Pojazdu - załącznik nr 2 do Umowy Najmu Pojazdu, oraz stwierdzeniu zgodności stanu technicznego pojazdu o którym mowa w §1.
5.Po odbiorze pojazdu wraz z dokumentami i kluczykami następuje zwrot kaucji opisanej w §2 pkt 4 z ewentualnymi potrąceniami za zobowiązania Najemcy wobec Wynajmującego wynikającymi z postanowień niniejszej umowy.

§8 Postanowienia końcowe:

1.W przypadku sporów nie objętych warunkami niniejszej umowy, zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.
2.Umowę Najmu Pojazdu wraz z Ogólnymi Warunkami Najmu Pojazdu stanowiącego jej integralną część, sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednej dla każdej ze stron.
3.Wynajmującemu przysługuje prawo wypowiedzenia umowy z jednodniowym terminem wypowiedzenia bez podania przyczyny. W takim przypadku Najemcy przysługuje zwrot kosztów za niewykorzystany okres najmu pojazdu.
4.Wszelkie spory powstałe w związku z realizacją umowy najmu będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo sąd.

 

Potrzebujesz dodatkowych informacji?
Skontaktuj się z nami!

Punkt jest otwarty:


pn - pt od 8:00 do 17:00
sobota od 8:00 do 13:00

Adres:


19-400 Olecko
Szosa do Świętajna 14
Prowadź Mnie

Kontakt:


Michał: +48 661 707 807

email: biuro@wso.com.pl

© COPYRIGHT    |    CREATED 2019   NET-SAFE    |
Klauzula RODO